School Toppers ICSEYEAR STUDENT NAME PERCENTAGE OBTAINED
2009 RAHUL RAJ 89%
2010 RAHUL RAI 90%
2011 HAROON RASHID 91%
2012 PARAMPREET SINGH 93%
2013 UTKARSH SRIVASTAVA 93%
2014 SAZIA ANSARI 89%
2015 AKANKSHA GUPTA 94.80%
2016 AAYUSH JAIN 94.50%
2017 MANISH SHAKYA 92.20%
2018 ARPIT AGNIHOTRI 94.20%
2019 PRIYANSHU PRAJAPATI 90.20%